PRIVACY POLICY

นโยบายและข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท มอเรส ดีเวลลอป  จำกัด

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ บริษัท มอเรส ดีเวลลอป  จำกัด ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามนโยบายและข้อตกลงบนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดอ่านนโยบายและข้อตกลงโดยละเอียด “เว็บไซต์” ตามคำนิยามนี้หมายความว่าเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท มอเรส ดีเวลลอป  จำกัด ซึ่งอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆในเครือข่ายธุรกิจของเรา โปรดอ่านนโยบายและข้อตกลงโดยละเอียด ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซด์

ความยินยอมของคุณ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ท่านตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากเรา รวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือข่ายของเรา โดยในขณะให้ความยินยอมนี้ท่านไม่ได้อยู่ในภาวะที่ถูกบังคับ ข่มขืนใจ หรือถูกข่มขู่ใดๆ และมีอิสระในการให้ความยินยอมทุกประการ

บัญชีผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือแพล็ตฟอร์ม เราอาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้งานเพื่อความสะดวกในการ เข้าใช้งานเว็บไซต์โดยที่ทางเรา มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งานเว็บไซด์ ค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ ทั้งนี้ ท่านตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานในบัญชีผู้ใช้ของท่าน

ในกรณีที่มีการเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านโดยบุคคลอื่น คุณตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นนั้น ได้กระทำในฐานะตัวแทนของท่านและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งท่านเป็นผู้กระทำการนั้นเองทั้งสิ้น

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทน หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือแพล็ตฟอร์มของเราเท่านั้น ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวของท่านนั้นจะต้องมิใช่ข้อมูลที่เป็นเท็จ และมิได้เป็นข้อมูลของบุคคลที่สามโดยท่านยังไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามในการนำข้อมูลนั้นมาใช้ หรือจัดส่งให้แก่เรา ซึ่งหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งมอบมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวให้แก่เราท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ประเภทข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

-ชื่อ,นามสกุล
-วันเดือนปีเกิด
-ที่อยู่
-อีเมล
-ที่อยู่สำนักงาน
-หมายเลขโทรศัพท์
-หมายเลขบัตรเครดิต
-หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address)
-เบราเซอร์
-โดเมน
-เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม
-เวลาเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
-ที่อยู่เว็บไซต์อ้างอิง
-เพศ

ทางเราอาจใช้ข้อมูลคุกกี้หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อพัฒนาระบบ เพื่อการวิเคราะทางสถิติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ โครงการของเราต่อๆไป

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ และการเปิดเผยข้อมูล

-เพื่อติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น โครงการ ซึ่งท่านอาจเคยแสดงความสนใจไว้กับเรา หรือเคยเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ แพล็ตฟอร์มต่างๆกับเรา ซึ่งคาดว่าข้อมูลข่าวสารนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน
-เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบตัวตนของท่าน
-เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้ใช้ของท่าน
-เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน รวมถึงการจ่ายเงินที่ส่งผ่านทางแพล็ตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดยเราหรือบุคคลภายนอก
-เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับสินค้าและสถานการณ์สั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการขายผ่านแพล็ตฟอร์มโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก
-เพื่อพัฒนาการใช้งานของท่าน การปรับปรุงการให้บริการของเรา ซึ่งรวมการวิเคราะห์ประมวลผลสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ แพล็ตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า โครงการของเราเพื่อให้ตรงตามความต้องการของท่านหรือกลุ่มบุคคล โดยอยู่ภายใต้หลักความชอบธรรม

การเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูล

เราจะแชร์และเชื่อมโยงข้อมูลของท่านภายในกลุ่มบริษัทในเครือของเรา พันธมิตรทางการค้า หรือผู้ขายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก คู่สัญญาการจ้าง บริการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
-องค์กรหรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถเชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลได้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้จัดส่งให้แก่เรา ไปตลอดเวลานับจากวันที่ได้มีความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูลไปยังบริษัทในเครือข่ายของเรา จนกว่าจะมีการแจ้งความประสงค์ขอถอนความยินยอม และแจ้งให้ลบหรือแก้ไขข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิ์จะแจ้งให้เราทราบหากต้องการลบข้อมูลของท่านไม่ว่าเวลาใดๆ ก็ตามๆช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

สิทธิของผู้ใช้งาน

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ แพล็ตฟอร์ม ตามนโยบายและข้อตกลงฉบับนี้ในการให้ความยินยอมใดๆ ตามนโยบายฉบับนี้ท่านได้รับทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้ว และไดทราบถึงสิทธิของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้
-ท่านอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งแก่เราตามช่องทางการติดต่อตามที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้
-ท่านมีสิทธิการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ทางเราได้เก็บรวบรวมเอาไว้ตามนโยบายฉบับนี้
-ท่านมีสิทธิได้รับการเปิดเผยจากทางเราถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอม หากมีกรณีเช่นว่า
-ท่านอาจให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือที่เกี่ยวข้องกับท่านไปยังบุคคลอื่น รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากบุคคลอื่นที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้นด้วย

สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
-เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
-เมื่อท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
-เมื่อท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
-เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดให้มีระบบและมาตรการตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมเอาไว้

การแจ้งเตือนเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เราทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการละเมิดโดยบุคคใด เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้

-ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ เราจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใน 72 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุ

-ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใดๆ เราจะแจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและต่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถกระทำได้ภายใน 72 ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงการถอนความยินยอม ขอให้เราแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

-บริษัท มอเรส ดีเวลลอป  จำกัด ตั้งอยู่ที่ 175/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร

-ทาง E-mail : mekaramintra@plus.co.th

-ทางเบอร์โทรศัพท์ 0629945222

-ทาง www.mekaramintra.com